مقصر اصلی اتفاقات تلخ اهواز از زبان محمود خوردبین

مقصر اصلی اتفاقات تلخ اهواز از زبان محمود خوردبین
سرپرست تیم پرسپولیس سرمربی استقلال اهواز را مقصر اصلی اتفاقات اهواز می داند.

مقصر اصلی اتفاقات تلخ اهواز از زبان محمود خوردبین

سرپرست تیم پرسپولیس سرمربی استقلال اهواز را مقصر اصلی اتفاقات اهواز می داند.
مقصر اصلی اتفاقات تلخ اهواز از زبان محمود خوردبین

label, , , , , , , , , , , ,

About the author