معینی: / پیشنهاد فوتبال پایه را به مجیدی دادم نه تیم ملی!

معینی: / پیشنهاد فوتبال پایه را به مجیدی دادم نه تیم ملی!
پیشنهادی مربیگری به فرهاد مجیدی در یکی از تیم های ملی پایه از سوی کمیته جوانان فدراسیون فوتبال رد شد.

معینی: / پیشنهاد فوتبال پایه را به مجیدی دادم نه تیم ملی!

پیشنهادی مربیگری به فرهاد مجیدی در یکی از تیم های ملی پایه از سوی کمیته جوانان فدراسیون فوتبال رد شد.
معینی: / پیشنهاد فوتبال پایه را به مجیدی دادم نه تیم ملی!

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author