مصدومیت مانع رسیدن عباسی به تایوان شد

مصدومیت مانع رسیدن عباسی به تایوان شد
سجاد عباسی سانداکار وزن 75 کیلوگرم تیم ملی ووشوی مردان ایران به دلیل آسیب دیدگی پا، حضور در مسابقات آسیایی را از دست داد.

مصدومیت مانع رسیدن عباسی به تایوان شد

سجاد عباسی سانداکار وزن 75 کیلوگرم تیم ملی ووشوی مردان ایران به دلیل آسیب دیدگی پا، حضور در مسابقات آسیایی را از دست داد.
مصدومیت مانع رسیدن عباسی به تایوان شد

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author