مصدومیت شدید مهاجم ماشین سازی (عکس)

مصدومیت شدید مهاجم ماشین سازی (عکس)
مهاجم تیم ماشین سازی به شدت دچار آسیب دیدگی شد.

مصدومیت شدید مهاجم ماشین سازی (عکس)

مهاجم تیم ماشین سازی به شدت دچار آسیب دیدگی شد.
مصدومیت شدید مهاجم ماشین سازی (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author