مصدومیت شدید عالیشاه مقابل قائمشهری‌ها

مصدومیت شدید عالیشاه مقابل قائمشهری‌ها
کاپیتان پرسپولیس در دیدار برابر حریف قائمشهرى روى تکل حریف به شدت مصدوم و از زمین خارج شد.

مصدومیت شدید عالیشاه مقابل قائمشهری‌ها

کاپیتان پرسپولیس در دیدار برابر حریف قائمشهرى روى تکل حریف به شدت مصدوم و از زمین خارج شد.
مصدومیت شدید عالیشاه مقابل قائمشهری‌ها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author