مشکلی که با تعامل قابل حل بود…/ آیا نیکوخصال به خاطر کی‌روش برکنار شد؟

مشکلی که با تعامل قابل حل بود…/ آیا نیکوخصال به خاطر کی‌روش برکنار شد؟
درست در همان ساعتی که وزیر ورزش از کی روش به خاطر تاختن به مدیر مجموعه ورزشی آزادی انتقاد کرد نیکو خصال از کار برکنار شد!

مشکلی که با تعامل قابل حل بود…/ آیا نیکوخصال به خاطر کی‌روش برکنار شد؟

درست در همان ساعتی که وزیر ورزش از کی روش به خاطر تاختن به مدیر مجموعه ورزشی آزادی انتقاد کرد نیکو خصال از کار برکنار شد!
مشکلی که با تعامل قابل حل بود…/ آیا نیکوخصال به خاطر کی‌روش برکنار شد؟

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author