مشکلی علیرضا حقیقی را تهدید نمی‌کند

مشکلی علیرضا حقیقی را تهدید نمی‌کند
در حالی که فردا پنجره نقل و انتقالات تابستانی در اروپا بسته می شود، علیرضا حقیقی مشکلی برای انتخاب تیم بعدی خود نخواهد داشت.

مشکلی علیرضا حقیقی را تهدید نمی‌کند

در حالی که فردا پنجره نقل و انتقالات تابستانی در اروپا بسته می شود، علیرضا حقیقی مشکلی برای انتخاب تیم بعدی خود نخواهد داشت.
مشکلی علیرضا حقیقی را تهدید نمی‌کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author