مسی به تیم ملی آرژانتین برنمی گردد

مسی به تیم ملی آرژانتین برنمی گردد
ایسنا نوشت:کاپیتان سابق تیم ملی آرژانتین در تصمیم خود مبنی بر خداحافظی از تیم ملی کشورش مصمم است.

مسی به تیم ملی آرژانتین برنمی گردد

ایسنا نوشت:کاپیتان سابق تیم ملی آرژانتین در تصمیم خود مبنی بر خداحافظی از تیم ملی کشورش مصمم است.
مسی به تیم ملی آرژانتین برنمی گردد

خبرگزاری ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author