مسی:رایکاردمهم‌ترین‌سرمربی‌من‌محسوب‌می شود

مسی:رایکاردمهم‌ترین‌سرمربی‌من‌محسوب‌می شود
فوق ستاره بارسلونا به تمجید از سرمربی سابق خود در بارسلونا پرداخت و از او به عنوان مهم ترین سرمربی دوران حرفه ایش یاد کرد.

مسی:رایکاردمهم‌ترین‌سرمربی‌من‌محسوب‌می شود

فوق ستاره بارسلونا به تمجید از سرمربی سابق خود در بارسلونا پرداخت و از او به عنوان مهم ترین سرمربی دوران حرفه ایش یاد کرد.
مسی:رایکاردمهم‌ترین‌سرمربی‌من‌محسوب‌می شود

گوشی

ورزشی

label, , , , , ,

About the author