مسعود شجاعی: امیدوارم سه امتیاز را از قطر بگیریم/ برای این بازی کاملا آماده‌ایم

مسعود شجاعی: امیدوارم سه امتیاز را از قطر بگیریم/ برای این بازی کاملا آماده‌ایم
مسعود شجاعی معتقد است تیم ملی در بهترین شرایط برای بازی با قطر قرار دارد.

مسعود شجاعی: امیدوارم سه امتیاز را از قطر بگیریم/ برای این بازی کاملا آماده‌ایم

مسعود شجاعی معتقد است تیم ملی در بهترین شرایط برای بازی با قطر قرار دارد.
مسعود شجاعی: امیدوارم سه امتیاز را از قطر بگیریم/ برای این بازی کاملا آماده‌ایم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author