مرزهای آبی و خاکی کشورمان در آرامش و امنیت به سر می برد

مرزهای آبی و خاکی کشورمان در آرامش و امنیت به سر می برد
فرمانده انتظامی کشور گفت: همه، ۸ هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز کشور، چه مرزهای ابی و چه خاکی، با حضور فعال و رصد دائمی نیروهای مرزبانی، نظامی، انتظامی و امنیتی در آرامش و امنیت به سر می برد و ایران امروز به منطقه با ثبات و امن منطقه تبدیل شده است.
۱۱:۴۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


مرزهای آبی و خاکی کشورمان در آرامش و امنیت به سر می برد

فرمانده انتظامی کشور گفت: همه، ۸ هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز کشور، چه مرزهای ابی و چه خاکی، با حضور فعال و رصد دائمی نیروهای مرزبانی، نظامی، انتظامی و امنیتی در آرامش و امنیت به سر می برد و ایران امروز به منطقه با ثبات و امن منطقه تبدیل شده است.
۱۱:۴۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


مرزهای آبی و خاکی کشورمان در آرامش و امنیت به سر می برد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author