مراسم بدرقه پاراالمپیکی ها

مراسم بدرقه پاراالمپیکی ها
مراسم بدرقه پارالمپیکی های کشورمان برگزار شد.
۱۳:۴۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


مراسم بدرقه پاراالمپیکی ها

مراسم بدرقه پارالمپیکی های کشورمان برگزار شد.
۱۳:۴۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


مراسم بدرقه پاراالمپیکی ها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author