مذاکره اینتر با دی بوئر و لئوناردو

مذاکره اینتر با دی بوئر و لئوناردو
در صورتیکه اخبار مربوط به جدایی مانچینی از اینتر واقعیت داشته باشد، از لئوناردو و فرانک دی بوئر به عنوان جانشینان او نام برده می‌شود.

مذاکره اینتر با دی بوئر و لئوناردو

در صورتیکه اخبار مربوط به جدایی مانچینی از اینتر واقعیت داشته باشد، از لئوناردو و فرانک دی بوئر به عنوان جانشینان او نام برده می‌شود.
مذاکره اینتر با دی بوئر و لئوناردو

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author