مدیرعامل پرسپولیس:ماجرای کنعانی زادگان را خارج از فوتبال حل می کنیم!

مدیرعامل پرسپولیس:ماجرای کنعانی زادگان را خارج از فوتبال حل می کنیم!
طاهری می گوید برای استقلالی شدن کنعانی زادگان شرط گذاشته بودند که هنوز به آن عمل نشده است.

مدیرعامل پرسپولیس:ماجرای کنعانی زادگان را خارج از فوتبال حل می کنیم!

طاهری می گوید برای استقلالی شدن کنعانی زادگان شرط گذاشته بودند که هنوز به آن عمل نشده است.
مدیرعامل پرسپولیس:ماجرای کنعانی زادگان را خارج از فوتبال حل می کنیم!

کتابخانه فرهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author