مدبر: می‌خواستیم تیم خارجی به نقش جهان بیاید

مدبر: می‌خواستیم تیم خارجی به نقش جهان بیاید
رئیس شرکت توسعه و تجهیز می‌گوید سعی داشتند تیم خارجی برای بازی افتتاح ورزشگاه نقش جهان اصفهان بیاورند که این اتفاق نیافتاد.

مدبر: می‌خواستیم تیم خارجی به نقش جهان بیاید

رئیس شرکت توسعه و تجهیز می‌گوید سعی داشتند تیم خارجی برای بازی افتتاح ورزشگاه نقش جهان اصفهان بیاورند که این اتفاق نیافتاد.
مدبر: می‌خواستیم تیم خارجی به نقش جهان بیاید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author