مدال بسیک کودوخوف گرفته شد/ مدال‌آور المپیکی بعد از مرگ دوپینگی شد!

مدال بسیک کودوخوف گرفته شد/ مدال‌آور المپیکی بعد از مرگ دوپینگی شد!
مدال کشتی‌گیر مرده روسی به دلیل دوپینگ، از او باز پس گرفته شد.

مدال بسیک کودوخوف گرفته شد/ مدال‌آور المپیکی بعد از مرگ دوپینگی شد!

مدال کشتی‌گیر مرده روسی به دلیل دوپینگ، از او باز پس گرفته شد.
مدال بسیک کودوخوف گرفته شد/ مدال‌آور المپیکی بعد از مرگ دوپینگی شد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author