مدال المپیک این وزنه بردار ایرانی در موزه IOC جاودانه شد

مدال المپیک این وزنه بردار ایرانی در موزه IOC جاودانه شد
محمد نصیری مدال المپیکش را به موزه IOC تقدیم کرد.

مدال المپیک این وزنه بردار ایرانی در موزه IOC جاودانه شد

محمد نصیری مدال المپیکش را به موزه IOC تقدیم کرد.
مدال المپیک این وزنه بردار ایرانی در موزه IOC جاودانه شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author