مدالی که کشتی گیر ایرانی را از شرمندگی در آورد

مدالی که کشتی گیر ایرانی را از شرمندگی در آورد
رحیمی می گوید حق او طلای المپیک بود.

مدالی که کشتی گیر ایرانی را از شرمندگی در آورد

رحیمی می گوید حق او طلای المپیک بود.
مدالی که کشتی گیر ایرانی را از شرمندگی در آورد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author