محمد جواد لاریجانی: غرب رفتارهای خودمحورانه و منافقانه در حوزه حقوق بشر دارد

محمد جواد لاریجانی: غرب رفتارهای خودمحورانه و منافقانه در حوزه حقوق بشر دارد
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: غرب در ۷۰ سال گذشته رفتارهای خودمحورانه، تحمیل گر و منافقانه در حوزه حقوق بشر داشته است.
۱۱:۴۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


محمد جواد لاریجانی: غرب رفتارهای خودمحورانه و منافقانه در حوزه حقوق بشر دارد

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: غرب در ۷۰ سال گذشته رفتارهای خودمحورانه، تحمیل گر و منافقانه در حوزه حقوق بشر داشته است.
۱۱:۴۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


محمد جواد لاریجانی: غرب رفتارهای خودمحورانه و منافقانه در حوزه حقوق بشر دارد

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author