محمد ابراهیمی: عجله ای برای پیوستن به پرسپولیس ندارم

محمد ابراهیمی: عجله ای برای پیوستن به پرسپولیس ندارم
این روزها صحبت هایی مبنی بر پیوستن محمد ابراهیمی به پرسپولیس به گوش می رسد. ابراهیمی خودش این مساله را نه تکذیب می کند، نه تایید و به نظر می رسد به زودی این انتقال صورت می گیرد.

محمد ابراهیمی: عجله ای برای پیوستن به پرسپولیس ندارم

این روزها صحبت هایی مبنی بر پیوستن محمد ابراهیمی به پرسپولیس به گوش می رسد. ابراهیمی خودش این مساله را نه تکذیب می کند، نه تایید و به نظر می رسد به زودی این انتقال صورت می گیرد.
محمد ابراهیمی: عجله ای برای پیوستن به پرسپولیس ندارم

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author