محسن رضایی: باشعار نمی شود کشور را اداره کرد

محسن رضایی: باشعار نمی شود کشور را اداره کرد
کشور ما، چه در برخورد با فیش‌های حقوقی، چه در پاسخ دندان‌شکن به الجبیر، چه در حفاظت از محیط ‌زیست و چه در حفاظت از سفارتخانه‌ها نیازمند جدیت و اقتدار است.
۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


محسن رضایی: باشعار نمی شود کشور را اداره کرد

کشور ما، چه در برخورد با فیش‌های حقوقی، چه در پاسخ دندان‌شکن به الجبیر، چه در حفاظت از محیط ‌زیست و چه در حفاظت از سفارتخانه‌ها نیازمند جدیت و اقتدار است.
۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


محسن رضایی: باشعار نمی شود کشور را اداره کرد

طاووس موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author