مجله اروپا و آمریکا/ سفر اوباما به کوبا نشان دهنده ضعف آمریکاست؟

مجله اروپا و آمریکا/ سفر اوباما به کوبا نشان دهنده ضعف آمریکاست؟
کارشناسان معتقدند سفر اوباما به کوبا بیشتر از آنکه برای بهبود روابط دو کشور بعد از ۵۵ سال باشد، نمادین و از ترس روسیه و تکرار خاطرات تلخ جنگ سرد بوده است.
۲۱:۵۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


مجله اروپا و آمریکا/ سفر اوباما به کوبا نشان دهنده ضعف آمریکاست؟

کارشناسان معتقدند سفر اوباما به کوبا بیشتر از آنکه برای بهبود روابط دو کشور بعد از ۵۵ سال باشد، نمادین و از ترس روسیه و تکرار خاطرات تلخ جنگ سرد بوده است.
۲۱:۵۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


مجله اروپا و آمریکا/ سفر اوباما به کوبا نشان دهنده ضعف آمریکاست؟

دانلود ها پلاس

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author