مجتبی عابدینی،/ اولین مدال آور جهانی تاریخ شمشیربازی ایران

مجتبی عابدینی،/ اولین مدال آور جهانی تاریخ شمشیربازی ایران
اولین مدال تاریخ شمشیربازی ایران در جهان را مجتبی عابدینی در اسلحه سابر کسب کرد.

مجتبی عابدینی،/ اولین مدال آور جهانی تاریخ شمشیربازی ایران

اولین مدال تاریخ شمشیربازی ایران در جهان را مجتبی عابدینی در اسلحه سابر کسب کرد.
مجتبی عابدینی،/ اولین مدال آور جهانی تاریخ شمشیربازی ایران

علم و فناوری

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author