مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی ایران، نخستین بارپس از انقلاب

مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی ایران، نخستین بارپس از انقلاب
کارنامه تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۴ با ۹۱۶ میلیون دلار تراز مثبت بسته شد که در تاریخ این حوزه بی سابقه بود. تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۳ منفی ۲.۷ میلیارد دلار بود که بهبود چشمگیری نسبت به منهای ۷.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ داشت.
۱۹:۴۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی ایران، نخستین بارپس از انقلاب

کارنامه تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۴ با ۹۱۶ میلیون دلار تراز مثبت بسته شد که در تاریخ این حوزه بی سابقه بود. تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۳ منفی ۲.۷ میلیارد دلار بود که بهبود چشمگیری نسبت به منهای ۷.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ داشت.
۱۹:۴۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی ایران، نخستین بارپس از انقلاب

label, , , , , , , , , , , ,

About the author