متقاضی برای خرید سلاح‌ هایمان بسیار زیاد است

متقاضی برای خرید سلاح‌ هایمان بسیار زیاد است
وزیر دفاع گفت: امروزه، افزون بر اینکه مصرف داخلی‌ مان را تامین می‌ کنیم، محصولات ما ظرفیت صادرشدن به بازارهای خارجی را نیز دارند و تقاضا برای سلاح‌ های ما بسیار زیاد است.
۱۳:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


متقاضی برای خرید سلاح‌ هایمان بسیار زیاد است

وزیر دفاع گفت: امروزه، افزون بر اینکه مصرف داخلی‌ مان را تامین می‌ کنیم، محصولات ما ظرفیت صادرشدن به بازارهای خارجی را نیز دارند و تقاضا برای سلاح‌ های ما بسیار زیاد است.
۱۳:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


متقاضی برای خرید سلاح‌ هایمان بسیار زیاد است

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author