مبعلی: عملکرد خوبم به خاطر دایی است

مبعلی: عملکرد خوبم به خاطر دایی است
هافبک تیم نفت تهران اعتقاد دارد در موفقیت‌های امسالش  همه اعضای تیم نفت شریک هستند.

مبعلی: عملکرد خوبم به خاطر دایی است

هافبک تیم نفت تهران اعتقاد دارد در موفقیت‌های امسالش  همه اعضای تیم نفت شریک هستند.
مبعلی: عملکرد خوبم به خاطر دایی است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author