مانع حضور ایران در جام جهانی، نابودگر تیم خودش شد

مانع حضور ایران در جام جهانی، نابودگر تیم خودش شد
شی گیون در بازی استوک و اورتون اشتباه عجیبی کرد.

مانع حضور ایران در جام جهانی، نابودگر تیم خودش شد

شی گیون در بازی استوک و اورتون اشتباه عجیبی کرد.
مانع حضور ایران در جام جهانی، نابودگر تیم خودش شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author