ماریانو:/ زیدان از من خواست که در رئال بمانم

ماریانو:/ زیدان از من خواست که در رئال بمانم
ستاره دومنیکنی جوان رئال مادرید، بر خلاف انتظارات توانست رضایت کادر فنی را جلب کرده و در فهرست این تیم حفظ شود.

ماریانو:/ زیدان از من خواست که در رئال بمانم

ستاره دومنیکنی جوان رئال مادرید، بر خلاف انتظارات توانست رضایت کادر فنی را جلب کرده و در فهرست این تیم حفظ شود.
ماریانو:/ زیدان از من خواست که در رئال بمانم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author