مارادونا: فیدل کاسترو زندگی مرا نجات داد

مارادونا: فیدل کاسترو زندگی مرا نجات داد
فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا امروز و در سن 90 سالگی درگذشت و این موضوع واکنش مارادونا را به همراه داشت.

مارادونا: فیدل کاسترو زندگی مرا نجات داد

فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا امروز و در سن 90 سالگی درگذشت و این موضوع واکنش مارادونا را به همراه داشت.
مارادونا: فیدل کاسترو زندگی مرا نجات داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author