ماجرای آشنایی زنده یاد منصورخان پورحیدری و دکتر فریده شجاعی به روایت یک هم‌تیمی!

ماجرای آشنایی زنده یاد منصورخان پورحیدری و دکتر فریده شجاعی به روایت یک هم‌تیمی!
مرحوم منصور پورحیدری و دکتر فریده شجاعی عمری را با شکوه در کنار یکدیگر زندگی کردند.

ماجرای آشنایی زنده یاد منصورخان پورحیدری و دکتر فریده شجاعی به روایت یک هم‌تیمی!

مرحوم منصور پورحیدری و دکتر فریده شجاعی عمری را با شکوه در کنار یکدیگر زندگی کردند.
ماجرای آشنایی زنده یاد منصورخان پورحیدری و دکتر فریده شجاعی به روایت یک هم‌تیمی!

دانلود مستقیم تانگو جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author