لهستان صدر جدول والیبال را حفظ کرد

لهستان صدر جدول والیبال را حفظ کرد
تیم ملی والیبال لهستان با برد مقابل چین تعادل در رقابت تیم های آسیایی را حفظ کرد چرا که در غیر این صورت چینی ها فاصله زیادی با سایر تیم های این قاره می گرفت.

لهستان صدر جدول والیبال را حفظ کرد

تیم ملی والیبال لهستان با برد مقابل چین تعادل در رقابت تیم های آسیایی را حفظ کرد چرا که در غیر این صورت چینی ها فاصله زیادی با سایر تیم های این قاره می گرفت.
لهستان صدر جدول والیبال را حفظ کرد

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author