لام: همه متوجه دشواری بوندس لیگا شدند

لام: همه متوجه دشواری بوندس لیگا شدند
فیلیپ لام، مدافع باتجربه و آلمانی بایرن مونیخ معتقد است تا کسی در بوندس لیگا فعالیت نکند، دشواری کار کردن در آن را درک نمی کند.

لام: همه متوجه دشواری بوندس لیگا شدند

فیلیپ لام، مدافع باتجربه و آلمانی بایرن مونیخ معتقد است تا کسی در بوندس لیگا فعالیت نکند، دشواری کار کردن در آن را درک نمی کند.
لام: همه متوجه دشواری بوندس لیگا شدند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author