قوی – ضعیف؛ کلمات بی معنای روز جمعه/ 4 معادله و 4 مجهول در دربی پایتخت

قوی – ضعیف؛ کلمات بی معنای روز جمعه/ 4 معادله و 4 مجهول در دربی پایتخت
یک بازی؛ 4 معادله و 4 مجهول. هیچ ریاضی دانی نمی‌تواند پیش از دربی ادعا کند از پس حل این معادلات بر می‌آید، چراکه بازی پیش رو دربی است.

قوی – ضعیف؛ کلمات بی معنای روز جمعه/ 4 معادله و 4 مجهول در دربی پایتخت

یک بازی؛ 4 معادله و 4 مجهول. هیچ ریاضی دانی نمی‌تواند پیش از دربی ادعا کند از پس حل این معادلات بر می‌آید، چراکه بازی پیش رو دربی است.
قوی – ضعیف؛ کلمات بی معنای روز جمعه/ 4 معادله و 4 مجهول در دربی پایتخت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author