قول استقلال به مدافعی که نیامده شاکی است

قول استقلال به مدافعی که نیامده شاکی است
لئوناردو پادوانی از آبی ها طلب پول کرده است.

قول استقلال به مدافعی که نیامده شاکی است

لئوناردو پادوانی از آبی ها طلب پول کرده است.
قول استقلال به مدافعی که نیامده شاکی است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author