قهرمان ما؛ داوری که جان یک بازیکن را نجات داد / فرشته مرگ در آبادان کارت قرمز گرفت

قهرمان ما؛ داوری که جان یک بازیکن را نجات داد / فرشته مرگ در آبادان کارت قرمز گرفت
رقابت های لیگ دسته دوم ایران این هفته با اتفاق جالبی در آبادان توام بود که از دید بسیاری دور ماند چون مثل همه سال های گذشته توجهات معطوف به رقابت های لیگ برتر بود!

قهرمان ما؛ داوری که جان یک بازیکن را نجات داد / فرشته مرگ در آبادان کارت قرمز گرفت

رقابت های لیگ دسته دوم ایران این هفته با اتفاق جالبی در آبادان توام بود که از دید بسیاری دور ماند چون مثل همه سال های گذشته توجهات معطوف به رقابت های لیگ برتر بود!
قهرمان ما؛ داوری که جان یک بازیکن را نجات داد / فرشته مرگ در آبادان کارت قرمز گرفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author