قهرمانی کشتی فرنگی ایران و نایب قهرمانی آزادکاران

قهرمانی کشتی فرنگی ایران و نایب قهرمانی آزادکاران
رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان جام شاهد با قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی و نایب قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد پایان یافت.

قهرمانی کشتی فرنگی ایران و نایب قهرمانی آزادکاران

رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان جام شاهد با قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی و نایب قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد پایان یافت.
قهرمانی کشتی فرنگی ایران و نایب قهرمانی آزادکاران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author