قلم دوربین، پنج شنبه ۱۱ شهریور ۹۵

قلم دوربین، پنج شنبه ۱۱ شهریور ۹۵
قلم دوربین، پنج شنبه ۱۱ شهریور ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۱۹:۳۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


قلم دوربین، پنج شنبه ۱۱ شهریور ۹۵

قلم دوربین، پنج شنبه ۱۱ شهریور ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۱۹:۳۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


قلم دوربین، پنج شنبه ۱۱ شهریور ۹۵

label, , , , , , , , , , , ,

About the author