قلم دوربین، پنج شنبه چهارم شهریور ۹۵

قلم دوربین، پنج شنبه چهارم شهریور ۹۵
قلم دوربین، پنج شنبه چهارم شهریور ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۱۸:۴۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


قلم دوربین، پنج شنبه چهارم شهریور ۹۵

قلم دوربین، پنج شنبه چهارم شهریور ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۱۸:۴۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


قلم دوربین، پنج شنبه چهارم شهریور ۹۵

label, , , , , , , , , , , ,

About the author