قلم دوربین،دوشنبه ۸ شهریور ۹۵

قلم دوربین،دوشنبه ۸ شهریور ۹۵
قلم دوربین،دوشنبه ۸ شهریور ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۱۹:۴۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


قلم دوربین،دوشنبه ۸ شهریور ۹۵

قلم دوربین،دوشنبه ۸ شهریور ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۱۹:۴۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


قلم دوربین،دوشنبه ۸ شهریور ۹۵

label, , , , , , , , , , , ,

About the author