قطر هم خوب گل می‌زند،هم خوب گل می‌خورد

قطر هم خوب گل می‌زند،هم خوب گل می‌خورد
نتیجه مطلوب با قطر فقط با دفاع تیمی منظم و تمرکز بالا حاصل خواهد شد

قطر هم خوب گل می‌زند،هم خوب گل می‌خورد

نتیجه مطلوب با قطر فقط با دفاع تیمی منظم و تمرکز بالا حاصل خواهد شد
قطر هم خوب گل می‌زند،هم خوب گل می‌خورد

label, , , , , , , , , , ,

About the author