قرار بود در 90 علیه یک مدیر مدرک رو کنند!

قرار بود در 90 علیه یک مدیر مدرک رو کنند!
حسین کعبی می گوید قصد داشته در 90 چک یکی از مدیران معروف فوتبال ایران را رو کند.

قرار بود در 90 علیه یک مدیر مدرک رو کنند!

حسین کعبی می گوید قصد داشته در 90 چک یکی از مدیران معروف فوتبال ایران را رو کند.
قرار بود در 90 علیه یک مدیر مدرک رو کنند!

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author