قانون 3+1 برای بازیکنان خارجی تمدید شد 

قانون 3+1 برای بازیکنان خارجی تمدید شد 
قانون حضور چهار بازیکن خارجی که یکی از آنها باید حتما آسیایی باشد بار دیگر از سوی ای اف سی تمدید شد.

قانون 3+1 برای بازیکنان خارجی تمدید شد 

قانون حضور چهار بازیکن خارجی که یکی از آنها باید حتما آسیایی باشد بار دیگر از سوی ای اف سی تمدید شد.
قانون 3+1 برای بازیکنان خارجی تمدید شد 

label, , , , , , , , , , , ,

About the author