قانون عجیبی که رئیس فیفا تصویب کرد/ بازیکنان فوتبال بیرون از زمین ردیابی می‌شوند

قانون عجیبی که رئیس فیفا تصویب کرد/ بازیکنان فوتبال بیرون از زمین ردیابی می‌شوند
لایحه جدیدی بر GPS داشتن بازیکنان خارج از زمین به هیئت‌مدیره فیفا رسیده است.

قانون عجیبی که رئیس فیفا تصویب کرد/ بازیکنان فوتبال بیرون از زمین ردیابی می‌شوند

لایحه جدیدی بر GPS داشتن بازیکنان خارج از زمین به هیئت‌مدیره فیفا رسیده است.
قانون عجیبی که رئیس فیفا تصویب کرد/ بازیکنان فوتبال بیرون از زمین ردیابی می‌شوند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author