قائم‌مقامی: شطرنج ما بسیار جوان است

قائم‌مقامی: شطرنج ما بسیار جوان است
‌استادبزرگ شطرنج ایران می‌گوید: با اینکه یکی دو شب بد در المپیاد به‌واسطه برخی دخالت‌های بیرونی به‌وجود آمد ولی موضوع زیاد بغرنج نبود.

قائم‌مقامی: شطرنج ما بسیار جوان است

‌استادبزرگ شطرنج ایران می‌گوید: با اینکه یکی دو شب بد در المپیاد به‌واسطه برخی دخالت‌های بیرونی به‌وجود آمد ولی موضوع زیاد بغرنج نبود.
قائم‌مقامی: شطرنج ما بسیار جوان است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author