فیفا بازی ایران- قرقیزستان را تایید کرد

فیفا بازی ایران- قرقیزستان را تایید کرد
با تایید فیفا برگزاری دیدار دوستانه ایران- قرقیزستان قطعی شد.

فیفا بازی ایران- قرقیزستان را تایید کرد

با تایید فیفا برگزاری دیدار دوستانه ایران- قرقیزستان قطعی شد.
فیفا بازی ایران- قرقیزستان را تایید کرد

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author