فوساتی:این بازی حکم مرگ و زندگی را داشت

فوساتی:این بازی حکم مرگ و زندگی را داشت
سرمربی تیم ملی فوتبال قطر از پیروزی برابر سوریه بسیار خوشحال است تا جاییکه بعد از بازی اشک ریخت و گریه کرد.

فوساتی:این بازی حکم مرگ و زندگی را داشت

سرمربی تیم ملی فوتبال قطر از پیروزی برابر سوریه بسیار خوشحال است تا جاییکه بعد از بازی اشک ریخت و گریه کرد.
فوساتی:این بازی حکم مرگ و زندگی را داشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author