فوتبالست معروف قهرمان بوکس جهان را به مبارزه دعوت کرد!

فوتبالست معروف قهرمان بوکس جهان را به مبارزه دعوت کرد!
الیویر ژیرو مهاجم تیم ملی فرانسه دوست دارد روی رینگ بوکس برود.

فوتبالست معروف قهرمان بوکس جهان را به مبارزه دعوت کرد!

الیویر ژیرو مهاجم تیم ملی فرانسه دوست دارد روی رینگ بوکس برود.
فوتبالست معروف قهرمان بوکس جهان را به مبارزه دعوت کرد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author