فقط باید زلاتان باشی تا اینگونه مقابل ملکه یک کشور بایستی!

فقط باید زلاتان باشی تا اینگونه مقابل ملکه یک کشور بایستی!
زلاتان ابراهیموویچ عکس جالبی در اینستاگرام خود گذاشته است.

فقط باید زلاتان باشی تا اینگونه مقابل ملکه یک کشور بایستی!

زلاتان ابراهیموویچ عکس جالبی در اینستاگرام خود گذاشته است.
فقط باید زلاتان باشی تا اینگونه مقابل ملکه یک کشور بایستی!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author