فغانی: جایزه AFC متعلق به تمام داوران آسیاست

فغانی: جایزه AFC متعلق به تمام داوران آسیاست
علیرضا فغانی درباره کسب جایزه از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا با سایت این نهاد فوتبالی درباره داوری به صحبت نشست.

فغانی: جایزه AFC متعلق به تمام داوران آسیاست

علیرضا فغانی درباره کسب جایزه از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا با سایت این نهاد فوتبالی درباره داوری به صحبت نشست.
فغانی: جایزه AFC متعلق به تمام داوران آسیاست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author