فعالان ضد جنگ انگلیس: عاملان جنگ را مجازات کنید

فعالان ضد جنگ انگلیس: عاملان جنگ را مجازات کنید
کارشناسان و فعالان ضدجنگ انگلیس در واکنش به گزارش کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس درباره اشتباه بودن مداخله در جنگ لیبی تاکید کردند: بدون پیگیری عاملان، گزارش غیر مفید و نا امید کننده است .
۱۱:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


فعالان ضد جنگ انگلیس: عاملان جنگ را مجازات کنید

کارشناسان و فعالان ضدجنگ انگلیس در واکنش به گزارش کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس درباره اشتباه بودن مداخله در جنگ لیبی تاکید کردند: بدون پیگیری عاملان، گزارش غیر مفید و نا امید کننده است .
۱۱:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


فعالان ضد جنگ انگلیس: عاملان جنگ را مجازات کنید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author